Ieder schooljaar wordt er middels het jaarplan de schoolontwikkelingen vorm gegeven. Het betreft ontwikkelingen die voortvloeien uit het schoolplan (zie tabblad "algemene informatie") . Hieronder ziet u de ontwikkelthema's voor het schooljaar 2020-2021:

1) ICT
Het ICT-beleidsplan wordt geactualiseerd. Er wordt onderzocht hoe we de software nog effectiever kunnen inzetten in het onderwijs. Ook zal bekeken worden hoe we mediawijsheid en programmeren vorm kunnen geven.

Er worden nieuwe touchscreens aangeschaft in de onderbouw.

De schoolapp zal verder worden ingericht en leerlingen gaan werken met een nieuwe online omgeving: MOO 2.0

2) Rekenonderwijs
De rekentijden van alle groepen zijn op elkaar afgestemd zodat er op maat gewerkt kan worden. De kinderen krijgen voor het eerste een doelenkaart waarop zij kunnen zien wat ze gaan leren en zelf kunnen aangeven wat nodig is om de doelen te behalen. Op deze manier krijgen kinderen meer verantwoordelijkheid over hun eigen leerproces. 

Leerkrachten volgen scholing om de didactische vaardigheden te versterken. 
 
3) Begrijpend lezen
We willen het begrijpend leesonderwijs verbeteren. Kinderen moeten leesplezier hebben en met behulp van lees strategieën teksten kunnen begrijpen. De leerkracht speelt hierin ook een belangrijke rol. 

4) (Sociaal) Veiligheidsplan 
Iedere school dient een (sociaal) veiligheidsplan te hebben. Hierin wordt beschreven hoe wij de (sociale) veiligheid van kinderen en medewerkers bevorderen. Dit jaar wordt er aandacht besteed o.a. aan het actualiseren van het pestprotocol, het opleiden van een pest coördinator en bekendheid geven aan  de pest coördinator en de vertrouwenspersoon binnen de school.

5) Openbare identiteit
Wij besteden aandacht aan alle bekende geloofsovertuigingen en bieden de mogelijkheid om godsdienstlessen te volgen. Maar wat kenmerkt nu openbaar onderwijs? Hoe kunnen we daar nog meer bekendheid aan geven.

Tot slot implementeren we dit schooljaar de nieuwe zaakvakmethode van Blink in. Met deze methode wordt er op een eigentijdse manier gewerkt aan Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur en Techniek. Samenwerken, onderzoeken en kritisch denken zijn hierin belangrijke uitgangspunten.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT