MR

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan waarin drie teamleden zitting hebben en drie ouders. Door middel van verkiezingen wordt het ouderdeel gekozen voor een zittingsperiode van drie jaar.

De MR heeft tweeërlei bevoegdheden:

1 : Het instemmingsrecht over veranderingen van de school; vaststelling of wijzigen van het schoolwerkplan, het schoolreglement en het activiteitenplan.

2 : Adviesrecht over fundamentele wijzigingen m.b.t. gebouw; inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden van de school.

Verder heeft de MR ook een signalerende functie binnen de school, zij volgt de ontwikkelingen en de dagelijkse gang van zaken op school op de voet en bespreekt, indien nodig, tijdens haar vergaderingen de zaken die zij noodzakelijk vindt.
De MR is een belangrijk orgaan binnen de school. De vergaderfrequentie staat in het overzicht. De vergaderingen zijn openbaar. De MR wil betrokken worden en zijn bij de beleidsontwikkeling en vroegtijdig met de school overleggen over de plannen die zij wil gaan uitvoeren of het beleid wat de school wil gaan opzetten.

Leden MR :
                                         
Dhr. H. Groeneveld (Oudergeleding)
Mevr. L. Nuijten- van den Berg (Oudergeleding)
Dhr. R. de Viet (Oudergeleding)


Mevr. J. Hoogerbrugge (teamlid)

OcTHO kent tevens een GMR (Gemeenschappelijke - Medezeggenschap - Raad) https://www.octho.nl/Organisatie/GMR waarin onze school vertegenwoordigd is. 
Deze raad bestaat uit 16 personen en brengt aan het schoolbestuur advies uit over beleidszaken die niet speciaal betrekking hebben op één school, maar op alle scholen. Eén en ander is geregeld in de medezeggenschapsreglementen. De GMR vergadert ongeveer 6 maal per jaar. Als regel komen afgevaardigden van het bestuur of boven schoolse directie de bestuur stukken in de GMR toelichten. 

Mevr. L. Nuijten- van den Berg (Oudergeleding) en                        (Teamlid) vertegenwoordigen onze school in de GMR.

Huishoudelijk Reglement

2020-2021 Jaarverslag

20211011 Notulen

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT